Klagehjelp gjør nærmere undersøkelser av forlik tyske dieselbileiere har inngått med Volkswagen

Klagehjelp har holdt seg orientert om søksmål som er anlagt av misfornøyde VW-eiere i flere europeiske land, konsentrert om søksmål mot Volkswagen i Tyskland. Det er inngått en rekke forlik mellom Volkswagen og tyske dieselbileiere som er rammet av utslippsjukset. Forlikene gjelder heving av bilkjøpet, det vil si at bilen leveres tilbake til Volkswagen, og bileier får et økonomisk oppgjør basert på kjøpspris fratrukket antall kjørte kilometer.

Forlikene i Tyskland gjelder dermed en annen type krav og en annen løsning for bileierne enn det Klagehjelp har arbeidet med siden saken startet. Klagehjelp har forpliktet seg til å undersøke mulige grunnlag for erstatning og eventuelt prisavslag, og bidra til å legge press på norske Møllergruppen, nå Møller Mobility Group og Volkswagen-konsernet.

Klagehjelp har engasjert et advokatfirma som har innledet diskusjoner med en tysk advokat som har forhandlet en rekke slike forlik. Hensikten er å undersøke om forlikene som er inngått i Tyskland åpner muligheter for norske dieselbileiere, både når det gjelder en pilotsak og gruppesøksmål. Eventuelle søksmål må anlegges i Tyskland etter tysk rett.

Torsdag 1.november sendte den tyske forbrukerorganisasjonen Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) ut stevning i gruppesøksmål mot Volkswagen. Interesserte kan lese mer ved å følge denne lenken: https://www.musterfeststellungsklagen.de/


Oppdatering når det gjelder mulighetene i Tyskland følger om kort tid.


Oppsummering av Klagehjelps tidligere arbeid med Dieselgate:

Klagehjelp har tidligere undersøkt en rekke muligheter for å kreve erstatning til eiere av dieselbiler som ble rammet av Volkswagens utslippsjuks. Målene har hele veien vært å ta ut søksmål i en pilotsak som er representativ for Klagehjelps kunder, og å bidra til å legge press på Volkswagen-systemet.

I oktober 2016 fikk Klagehjelp den første juridiske vurderingen fra Advokatfirmaet Elden. Vurderingen gjaldt spørsmålet om det var grunnlag for strafferettslige virkemidler mot importøren, Møllergruppen, basert på at utslippsjukset måtte regnes som bedrageri.

Advokatfirmaet Elden konkluderte med at verken Klagehjelp eller Klagehjelps kunder hadde grunnlag for bedragerianmeldelse mot Møllergruppen. I vurderingen ble det blant annet vist til at det er svært beskjeden tradisjon for å gi erstatning for tort og svie i norsk rett, spesielt i saker som hovedsakelig gjelder økonomiske tap.

Advokatfirmaet Elden trakk også frem at utslippsjukset ga bilene lavere utsalgspris enn de ville hatt uten svindelprogrammet, pga at norsk avgiftspolitikk favoriserer biler med lave utslipp. I utgangspunktet var det dermed ikke mulig å konstatere et økonomisk tap. Hvis utslippskandalen førte til at bilene ble mindre attraktive i bruktbilmarkedet, kunne det imidlertid oppstå verditap.

I februar 2017 ble det sendt klager til Møllergruppen på vegne av en rekke Klagehjelp-kunder. Klagene inneholdt en bred gjennomgang av saken og krav om kompensasjon for det bedrageriet kjøperne av dieselbiler med manipulerte utslipp hadde vært utsatt for. Møllergruppen avviste kravene, og viste til at alle berørte bileiere hadde fått tilbud om retting av feilen uten å betale for arbeidet, og at mangelen dermed var utbedret

I mars 2017 fikk Klagehjelp Advokatfirmaet Eldens vurdering av en teknisk rapport Volkswagen hadde sendt ut, den såkalte OAMTC-rapporten. Advokatfirmaet Elden anbefalte Klagehjelp å arbeide videre med å dokumentere dieselbileiernes økonomiske tap som følge av utslippsjukset, basert på blant annet rapporter om høyere drivstofforbruk enn det som ble oppgitt ved kjøp av bilen, samt meldinger om lavere motorytelse og dermed risiko for ekstra verditap i bruktbilmarkedet.

I september 2017 fikk Klagehjelp Advokatfirmaet Eldens samlede vurdering og tips til videre undersøkelser. Vurderingen tok utgangspunkt i at Møllergruppen i henhold til forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven har rett til å rette mangler, uten å gi annen kompensasjon. Hvis det oppstår nye mangler i forbindelse med rettelsene, har leverandør i utgangspunktet også rett til å rette disse manglene. Hvis retting ikke er mulig, kan det gis prisavslag.

Et sentralt spørsmål var om det oppstod nye mangler ved bilene etter at programmet som manipulerte utslippene ble fjernet. Volkswagen avviste at det oppstod nye mangler, og støttet seg på testresultater som ble presentert i OAMTC-rapporten. Myndigheter og bilorganisasjoner i en rekke land, inkludert Vegdirektoratet i Norge, aksepterte at Volkswagens utbedring var vellykket, og at den ikke hadde ført til nye feil og mangler. Kunder som likevel opplevde at det hadde oppstått nye mangler, var avhengige av å fremskaffe dokumentasjon som kunne benyttes som bevis i en eventuell rettssak.

Advokatfirmaet Elden ga råd om hvilke typer tester og hvilke typer bevis som eventuelt kunne dokumentere de manglene det var snakk om. De aktuelle manglene var først og fremst redusert ytelse, økt drivstofforbruk, slitasje på andre komponenter som for eksempel EGR-ventilen, samt sikkerhetsproblemer på grunn av limp mode.

Advokatfirmaet Elden konkluderte med at bevisbildet slik det så ut i september 2017 var sprikende og til dels motstridende, og at det på det tidspunkt ikke var grunnlag for å reise søksmål basert på at utbedringen hadde ført til nye feil og mangler.

I oktober 2017 engasjerte Klagehjelp ekstern researcher for å undersøke Advokatfirmaet Eldens tips til videre undersøkelser. Arbeidet pågikk til utpå sommeren 2018.   

Klagehjelp leide inn en profesjonell secondary researcher som tar oppdrag for fremtredende globale firmaer. Secondary researchers er spesialister på å finne all offentlig tilgjengelig informasjon om et gitt emne.  Hans hovedfokus for Klagehjelp var å finne uavhengige tester av de berørte bilene, altså tester utført av biltestsentra, universiteter, myndigheter eller andre som ikke står i noe som helst avhengighetsforhold til bilindustrien eller andre tilknyttet bilindustrien, inkludert lobbyorganisasjoner. Testene måtte også omfatte et statistisk signifikant antall biler.

Vår researcher gjennomgikk og vurderte et stort antall undersøkelser, artikler, nyhetsbrev, blogger, kunngjøringer og annet materiale han lette gjennom. Han identifiserte totalt 145 artikler som i større eller mindre grad kunne være av interesse for våre undersøkelser. Disse var fordelt på tre hovedkategorier og 15 underkategorier, og inneholdt blant annet 14 artikler som gjaldt «Independent tests, studies, research, and articles» og 10 artikler fra «regulatory bodies». Videre arbeid basert på disse artiklene konkluderte dessverre med at de ikke ga dokumentasjon av den type og kvalitet som er nødvendig for å underbygge krav i en pilotsak.

Parallelt med researcharbeidet orienterte vi i Klagehjelp oss om hvilke aksjoner, kampanjer og søksmål som foregikk i andre land i Europa. Vi var i kontakt med både advokatfirmaer og forbrukerorganisasjoner for å undersøke muligheter for samarbeid og koordinerte aksjoner.

Sensommeren 2018 engasjerte Klagehjelp et advokatfirma til å gjøre nærmere undersøkelser av søksmål i andre europeiske land, både med tanke på pilotsaken og et mulig gruppesøksmål.

Advokatfirmaet konsentrerte seg tidlig om Tyskland, og har opprettet kontakt med en tysk advokat som har forhandlet en rekke forlik mellom dieselbileiere og Volkswagen. Advokatfirmaet sendte også prosessvarsel med oppfordring til forliksforhandling til Volkswagen AG. Prosessvarselet ble sendt 23.august. Volkswagen AG har ikke svart.

Oppdatert informasjon om mulighetene i Tyskland følger om kort tid.

Les mer om vårt initiativ i denne saken her.